Uddannelsesbeskrivelse

Introduktion til efteruddannelsen i eksistentiel terapi

Vi er alle unikke og samtidig ens. Selvom dette for mange af os er mere en kendsgerning end en overraskelse, så beskriver udsagnet præcist det universelle dilemma, vi mennesker lever i: Ikke to af os er ens (selv ikke enæggede tvillinger er fuldkomne spejlbilleder af hinanden), og alligevel deler vi den skæbne blot at være eksemplarer af én og samme art.

Imidlertid er det især den første del af udsagnet – altså det med at vi er ”unikke”, som vi almindeligvis identificerer os med. Fra kyndige fagfolks side: filosoffer, psykologer, antropologer, sociologer m.fl. forlyder det, at det at være unik med retten til en unik tilværelse fylder altoverskyggende i moderne menneskers selvforståelse. ”Individualisme” er det label, som samfundsforskere sætter på den adfærdsmæssige tendens, som synes typisk for os i den vestlige verden.

Det generelle billede er, at vi har fået langt mere at vælge imellem på tilværelsens hylder. For blot få generationer siden skelede vi kraftigt til, hvad der var skik og brug, så vi mindst muligt stak ud fra gruppen. I dag synes fokus at have skiftet til alt det, som kan få hver enkelt af os til at ”shine” mest muligt. Personlig udvikling, og selvrealisering opfattes nu om dage som vejen til det gode liv. Med den megen fokusering på den enkeltes selvaktualisering synes “selvet” at være blevet synonymt med “identitet”. Vi har ofte tabt det store billede af syne – nemlig at vi udover at være unikke også er ens, og at vi som menneskehed er underlagt eksistensens vilkår.

Refleksion som kompetence

Eksistentiel terapi handler om at se mennesket i kontekst. At møde sin klient i dennes relation til verdenen, som også omfatter kulturel, samfundsskabt og global virkelighed. Som terapeuter kan vi med en åben og udforskende indstilling til klientens livsverden, give inspiration og støtte til den proces det er, at slå automatpiloten fra og blive mere bevidst.

Der ved gives klienten mulighed for at finde vej til det meningsfulde i tilværelsen – til at indrette sine nicher og træffe valg med omtanke for såvel sig selv som de mennesker, de berører. Det ligger ligeledes i den eksistentielle tilgang til terapi, at den finder det fuldt legitimt at beskæftige sig med fremtiden. Frihed er et eksistentielt omdrejningspunkt – og hvor der er frihed, er der også muligheder, valg, ansvar og konsekvenser.

Filosofien bag

Eksistentiel terapi bygger på eksistensfilosofiske ideer, populært kaldet eksistentialisme. Modsat hvad mange tror, kræver eksistentielt arbejde ikke at man er velbevandret i litteratur og filosofi. Eksistentiel terapi er praktisk og hverdagsnær og ikke bundet op på metoder og teknikker. Den er snarere en indstilling, som gennemsyrer hele ens måde at forholde sig til tilværelsen på. I det terapeutiske rum handler den om, at de filosofiske begreber levendegøres på hverdagsniveau.

En forudsætning for at kunne dette, er:

  • særlige terapeutiske færdigheder, som bl.a. indebærer, at man kan arbejde fænomenologisk
  • at kunne intervenere meningsfuldt og disciplineret
  • og nok så vigtigt, at man har udviklet sine dialogbaserede kompetencer.

Livserfaring tæller højt i denne sammenhæng, ligesom åbenhed, nysgerrighed og engagement gør det. Den eksistentielle tilgang handler om at kunne forholde sig til livets kompleksitet uden fordomme, under overskriften “Mod og Accept”.

Empatisk bevisthed

Følelser viser vej til behov og er bl.a. drivkraften i, hvordan vi knytter os til hinanden.  I sig selv er vore følelser hverken gode eller dårlige. De er blot en del af vores menneskelighed. Imidlertid kan følelser, når de er ubevidste og uregulerede sommetider skabe både forvirring og vanskeligheder for os. Vi kan være fanget i måder at reagere følelsesmæssigt på. Måder, som fastholder os i mønstre, som synes at styre os. Ofte har det følger i form af et forvrænget selvbillede og relationelle vanskeligheder.

At kende sit følelsesliv hjælper os med at finde os til rette med tilværelsen. Vi bliver bedre til at træffe valg, som er gode for os, fordi vi kan mærke, hvad der er vigtigt. Vi kender vore grænser, ligesom vi kan fornemme andres. Vores empatiske evne højnes, og vi kan rumme forskellighed, nuancer og kompleksitet uden at miste vores eget ståsted.

At kunne acceptere selv de mest smertelige følelser giver os muligheden for at transformere dem, således at følelseslivet bliver det modne, indre navigationssystem, som leder os gennem tilværelsen .

Inspiration til selvstændighed og identitet

Evnen til at tænke selvstændigt og reflekterende over begrænsninger og muligheder i vores menneskelige eksistens er det, som kan styrke vores selvbevidsthed og oplevelse af, hvem vi er. Det er forståelse, der gør det muligt for os at vælge, om vi lader os definere af omstændighederne eller finder vores egen gangart på livets vej. Af samme grund giver den eksistentielle tilgang til mellemmenneskeligt arbejde, terapeuten de bedste muligheder for at udvikle en egen personlig stil og identitet.

Universelle anvendelsesmuligheder

Netop fordi denne tilgang i sin essens er åben og undersøgende, er den også bred i sine anvendelsesmuligheder. Den er oplagt som overbygning eller supplement til en anden terapeutisk uddannelse. Den kan bidrage med værdifulde perspektiver til en hver terapeutisk tilgang i kraft af sit inkluderede menneskesyn. Uddannelsen er multikulturel og relevant at integrere i en lang række erhverv, hvor menneskelig kontakt er central.

_______________________________________________________________________________________

Du kan også læse mere om eksistentiel terapi her